Portfolio

Podívejte se na naši tvorbu

Kontakt

Contact us

dwarf digital

se zaobírá grafickým designem a DTP, návrhu loga přes tvorbu korporátního designu až po produkci marketingových materiálů, video spotů, bannerů, e-mailingů a mnoha dalších formátů., video spotů, bannerů, e-mailingů a mnoho dalšího.

3D skenování pro stavebnictví, architekturu a vědu

Již od roku 2012 se zaobíráme vývojem metod na tvorbu 3D modelů fotogrametrickým skenováním LIDARem.

Skenování terénu, budov a objektů

Poskytujeme široké spektrum technik pro skenování terénuzaměřených na tvorbu 3D modelů
Obrazové dáta sa získavajú pomocou kalibrovaných digitálnych fotoaparátov. Táto metóda skenovania vychádza z tzv. Počítačového videnia (Computer Vision), ktoré využíva obrazové body (pixely) digitálnych snímok na trojrozmernú rekonštrukciu objektov. 3D modely je teda možné ľubovoľne otáčať 360°, približovať, odďaľovať, vykonávať merania (napr. plôch, objemov, súradníc, vzdialeností).

Výstupom sú digitálne 3D modely objektov, ktoré sa dajú využiť napr. v stavebníctve, architektúre, archeológii, zachovávaní kultúrneho dedičstva, geodézii a kartografii, poľnohospodárstve, vede a technike, filmovom a hernom priemysle, reklame a v mnohých ďalších.

3D mapovanie

Má využitie v dokumentácii kultúrneho dedičstva, odkrývaní archeologických nálezísk, technickej dokumentácii stavieb (3D pasport), monitoringu zmien a posuvov, výpočte kubatúr, tvorbe 3D máp, DEM, DTM a ortofotomáp väčších územných celkov, mapovaní diaľnic a ulíc, digitalizácii stavieb a miest.

Informačný model budovy (BIM)

Potrebujete previesť váš podnik do digitálneho sveta? Vytvoríme vám informačný model budovy na mieru.
Používame najmodernejšie technológie v oblasti 3D skenovania, pomocou ktorých vieme zachytiť každý detail (potrubia, vzduchotechniku, výrobnú linku, stavbu). Z naskenovaných dát vytvoríme 3D modely (SOLID, CAD, MESH), virtuálnu prehliadku cez webové prehliadače, tablety, smartfóny a iné.

Skenování interiérů

Typickým využitím skenovania interiérov je 3D projektová dokumentácia, zisťovanie skutočných rozmerov realizácie stavby, tvorba virtuálnych galérií a prehliadok pre realitné kancelárie. Výstupy sú aj vhodným podkladom pre ďalšie plánovanie interiéru.

Skenování mikro reliéfu

Špeciálnym prípadom makro fotogrametrie sú objekty s malou výškovou konfiguráciou. Ide prevažne o rovinné objekty s mikroskopickými prevýšeniami, ktoré nie je možné voľným okom pozorovať. Typické aplikácie sa dajú nájsť v archeológii, paleontológii, strojárstve, kriminalistike, kontrole kvality výrobkov a v ďalších iných.

Fotogrametrie

Fotogrametrické skenovanie je našou hlavnou metódou zberu 3D dát, keď vytvárame 3D modely. V prípade potreby fotogrametrické dáta dopĺňame dátami z laserového skenovania, panoramatického snímkovania, prípadne z objektovej panorámy.

Výhoda fotogrametrie oproti iným metódam skenovania:

Je možné naskenovať objekty od mikroskopických až po územné celky v mierke 1:1.

Je zabezpečená fotorealistická textúra vo vysokom rozlíšení. 3D model je teda ofarbený reálnymi farbami z fotiek.

Možnosť skenovania aj pohybujúcich sa objektov (skenovanie ľudí a tvárí). V tomto prípade zber dát (fotiek) musí trvať maximálne stotinu sekundy.

Je možnosť čiastočnej a v niektorých prípadoch aj úplnej automatizácie procesu skenovania.

Najväčším problémom všetkých metód skenovania sú lesklé povrchy. My však máme vyvinuté postupy na odstránenie odleskov, čím zabezpečujeme kvalitné, geometricky presné a verné 3D modely.